GDPR

Informace o zpracování osobních údajů pro dobrovolníky

Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim, Městský park 274, 537 01 Chrudim, IČO: 00426181, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39612 , emailová adresa: chrudim@cervenxkriz.eu (dále jen „ČČK“) informuje dobrovolníky, jakožto subjekt údajů (dále jen „dobrovolník“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

Účel zpracování osobních údajů

ČČK se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem jejich využití při organizaci a průběhu působení dobrovolníka v ČČK a zařízeních zdravotnických a sociálních služeb. ČČK se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.

Dobrovolník bere na vědomí, že ČČK zpracovává jeho osobní údaje bez jeho souhlasu a to na základě „oprávněného zájmu“ seznámit se s údaji o dobrovolníkovi, který se podílí na projektech ČČK a provozu jeho zařízení [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR].

Rozsah osobních údajů

Za výše uvedenými účely zpracovává ČČK kategorie osobních údajů, které mohou zahrnovat zejména (nejčastěji ve formě údajů z uzavřených dobrovolnických smluv nebo údajů z online registračního formuláře či smluv s vysílající organizací):

 • jméno a příjmení, včetně akademických titulů;

 • adresa trvalého bydliště;

 • datum narození;

 • telefonní číslo;

 • emailová adresa;

 • dokončené vzdělání a probíhající vzdělání;

 • informace o očkování proti hepatitidě typu B;

 • ve specifických případech spolupráce s dobrovolníkem je vyžádán k nahlédnutí aktuální výpis z Trestního rejstříku;

dále jen („osobní údaje“)

Doba zpracování osobních údajů

ČČK zpracovává osobní údaje po dobu trvání zapojení dobrovolníka ve ČČK a dále max. po dobu 5 let pro případný opakovaný zájem. Po tomto období nebo okamžitě na výslovnou žádost dobrovolníka, jsou osobní údaje zlikvidovány.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

ČČK prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům či členům ČČK, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů. ČČK rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Subdodavatelé správce

Příjemci osobních údajů jsou osoby zajišťující cloudové služby (GoogleDisk) služby sběru dat (Google Forms) a evidenci dobrovolníků:

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů uchazeče nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Práva subjektu údajů

ČČK informuje dobrovolníka o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajů;

 • práva na opravu;

 • práva na výmaz;

 • práva na omezení zpracování;

 • právo na přenositelnost údajů práva vznést námitku;

 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování;

 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Kontaktní osoba za ČČK

Ing. Vratislav Příhoda

adresa: Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim, Městský park 274, 537 01 Chrudim
telefon: 602 173 278
e-mail: gdpr@cckchrudim.cz

Závěr

Dobrovolník tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.